HU | EN
Facebook Instagram YouTube

Adatvédelmi Tájékoztató


Utoljára frissíve: 2022.12.14. 17:55:46
Személyes adatvédelmi beállítások utoljára elmentve: -

Adatvédelem

A Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége sorána természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
 
Weblapra (www.pisztrangkor.hu) és Hírlevélre vonatkozó
Adatkezelési tájékoztató
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
 
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
 
Adatkezelő megnevezése: Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
Adatkezelő székhelye: 3517 Miskolc, Losonczy u. 64.
Adatkezelő elektronikus címe: zoli@pisztrangkor.hu
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:
Fűzfa Zoltán elnök
 
 

FOGALMAK

A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
7. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;
8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
10. amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.
 
AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
Az Egyesület, mint a www.pisztrangkor.hu
(a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet) szabályai és előírásai, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kezeli.
E tájékoztató az Egyesület Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült. Jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a Rendeletben meghatározott fogalmakkal.
Az Egyesület honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. 
Személyes adatai (a Rendelet szerint „személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre /érintett/ vonatkozó bármilyen információ”) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel.
A látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, pl. regisztráció, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (pl.: név, e-mail cím) szükség lehet.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Egyesülethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Egyesület – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
Az Egyesület a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.
Az Egyesület az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére: Egyesületünk az Ön személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
I.
Weblap – www.pisztrangkor.hu
Az Egyesület weblapja üzemeltetéséhez különböző cookie-kat használ. A cookie egy információcsomag (apró szöveges fájl), amelyet a honlap küld az érintett webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a honlap szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az érintett gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
A cookie-k az érintett bizonyos böngészési adatait tárolják egy-egy látogatás során. A böngészőprogramok ezeket az adatokat minden megnyitáskor kommunikálják a weboldalt kiszolgáló szerver felé, ezáltal lehetséges, hogy az érintett számára “személyre szabottan” jelenjen meg egy-egy oldal újabb és újabb megnyitásokkor. Így kényelmesebbé és gyorsabbá tehetik a weboldal használatát.
A cookie-k alkalmazásával az Egyesület célja a weboldal böngészési élményének a javítása, valamint a honlap látogatási szokások vizsgálata.
Az Egyesület a weboldalra látogatókat tájékoztatja a cookie-k használatáról, és lehetőséget biztosít a számukra, hogy azok használatához hozzájáruljanak, vagy megtiltsák azok használatát.
A cookie-k alkalmazására, és így az adatkezelésre az Egyesület részére a jogalapot a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása képezi.
A cookie-k alkalmazásához történő érintetti hozzájárulás alapján az Egyesület az adatkezelést a hozzájárulás visszavonásáig végzi.
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az Egyesület nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.
II.
Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan
Tájékoztatáshoz való jog
Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Egyesület jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
Hozzáférési jog
Ön kérelmére az Egyesület bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Egyesület a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti az Egyesülettől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást az Egyesületünknek mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.
Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesületünk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az Egyesületünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Egyesületünk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Egyesületre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Egyesületünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ha Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesületünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
 1. az Ön hozzájárulásával,
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Egyesületünk jogos érdeke a jogalapja, mint jelen esetben, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben Egyesületünk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Egyesület jogos indokait a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerül részletezésre.
 
Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait az Egyesület közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.
 
Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend
Ön a fenti jogait a zoli@pisztrangkor.hu címre megküldött elektronikus levelében, vagy az Egyesület 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 7. eljuttatott postai levélben, illetve ugyanott személyesen tudja gyakorolni. Az Egyesület az Ön kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a kérelem teljesítése érdekében, vagy tájékoztatja Önt a teljesítés megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.
 
Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan:
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Egyesülettel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Egyesületünk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Egyesületünk telephelye szerinti törvényszék (Győri Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Egyesülettel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez, jogorvoslathoz való jogainak érvényesítését az Egyesület korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás) tartalmaz, amely partnereink, illetve más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért Egyesületünk nem vállal felelősséget!
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a Rendelet, az Infotv. Szabályai, valamint az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.
 
Mosonmagyaróvár, 2018. május 17.
 
Fűzfa Zoltán
A Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
elnöke

Adatvédelmi beállítások

Amennyiben engedélyezi a sütik (cookie) használatát, úgy az alábbiakban megadott beállításait a rendszer sütik segítségével tárolja, így a következő látogatása alkalmával azokat nem kell ismételten megadnia. Amennyiben nem engedélyezi, úgy minden látogatásakor meg kell adnia ezeket a beállításokat. A beállításokat később bármikor megváltoztathatja. Ezek a sütik látogatási szokásainak nyomon követésére, vagy az Ön azonosítására nem alkalmasak!
Sütik (cookie) használatának engedélyezése Nem Igen
Google Térkép (Maps) használatának engedélyezése Nem Igen